Menu
Městská knihovna Podivín
Infocentrum
Knihovna Podivín

                                                         Od 1.7. do 31.8. bude každé úterý a čtvrtek otevřeno jen do 17:00 hod.                                                                                                   Ostatní dny zůstávají beze změny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                        

                                                                                                             

Knihovní řád Městské knihovny Podivín

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Podivíně, schválenou zastupitelstvem města usnesením č. XXVII- 461-02 ze dne 15. 10. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydáváme tento Knihovní řád.
 

1. Základní ustanovení

 • 1.1 Městská knihovna v Podivíně je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
 • 1.2 Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních zákona.

Jsou to zejména:

 • Výpujční služby
 • Meziknihovní služby
 • Informační služby
  • Informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
  • Informace z oblasti veřejné správy
  • Ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
  • Přístup na Internet

Reprografické a jiné kopírovací služby
Školním a výchovným zařízením na vyžádání umožňuje exurze 

 • 1.3 Služby uvedené v bodě 1.2 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně
 • v souladu s požadavkem § 4, odst.2 až 4 zákona č.257/2001 Sb., knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za registraci uživatelů, za reprografické služby, za meziknihovní služby apod.)
 • 1.4 Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.
   

2. Čtenáři a uživatelé knihovny

 • 2.1 Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný čtenář, který je povinnen dbát všech ustanovení Knihovního řádu.
 • 2.2 Čtenářem knihovny se může stát každý občan po ukončení docházky základní školy a každé dítě do ukončení docházky základní školy po podepsání přihlášky jedním z rodičů.
 • 2.3 Knihovnám se půjčuje literatura pouze prostřednictvím meziknihovní výpujční služby.
 • 2.4 Čtenářský průkaz se vydává po vyplnění přihlášky a předložení občanského průkazu.či jiného průkazu totožnosti, dětem do ukončení docházky základní školy přihlášku musí potvrdit svým podpisem jeden z rodičů.
 • 2.5 Čtenářský průkaz je čtenář povinnen předložit při vstupu do knihovny.
 • 2.6 Za vystavení čtenářského průkazu zaplatí čtenář stanovený poplatek za příslušný.kalendářní rok (viz Ceník)
 • 2.7 Za účelem registrace získává knihovna od uživatelů tyto osobní údaje: jméno, příjmení, přesné datum narození a adresu bydliště. Tato data jsou shromažďována a zpracovávána za účelem evidence a statistiky a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje uživatelů knihovny jsou uloženy v uzamčené skříňce a kromě knihovníka k nim nemá přístup žádná jiná osoba. Po ukončení čtenářství nebo na žádost čtenáře jsou všechna osobní data zlikvidována (originální písemnosti fyzicky skartovány, údaje v počítačových databázích anonymizovány).
 • 2.8 Čtenářem přestává občan být:
  • Pokud nezaplatí poplatek za čtenářský průkaz v novém kalendářním roce.
  • Pokud úmyslně poškozuje knihovní fondy ( když uhradí škodu).
  • Pokud soutavně porušuje Knihovní řád.

3. Podmínky půjčování knih a časopisů

 • 3.1 Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictsvím meziknihovních služeb a prostřednictvím výměnných souborů. Knihy a ostatní knihovní materiály určené k půjčování mimo knihovnu si mohou půjčovat jen registrovaní čtenáři knihovny, a to na dobu jednoho měsíce.
 • 3.2 Knihovna však může bez udání důvodu stanovit i kratší výpujční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpujční lhůty.
 • 3.3 Po uplynutí výpujční lhůty si může čtenář tutéž knihu půjčit znovu, nežádá-li ji jiný čtenář. O prodloužení lhůty musí čtenář požádat osobně, písemně nebo telefonicky.
 • 3.4 Výpujčku dokumentů, jejichž pořizovací cena byla vyšší než 500,- Kč,a výpujčku dokumentů z meziknihovních služeb a z výměnných fondů potvrdí uživatel svým podpisem.
 • 3.5 Čtenář nesmí vypůjčené knihy, časopisy a další materiály půjčovat dalším osobám.
 • 3.6 Žádá-li čtenář knihu, která je právě půjčena, může využít zámluvní služby. Záznam je prováděn na každý samostatný titul a čtenář může být písemně vyzván, aby si knihu vyzvedl. Kniha je rezervována nejdéle týden. Za nevyzvednutí rezervované knihy ve stanovené lhůtě zaplatí čtenář sankční poplatek (viz Ceník).
 • 3.7 Žádá-li čtenář naučnou literaturu, případně beletrii, kterou knihovna nevlastní,může mu být zprostředkována meziknihovní výpujční službou (MVS) z jiné knihovny podle § 14 knihovního zákona, Vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při kladném vyřízení objednávky uhradí čtenář částečné náklady na poštovné za každou zásilku a poplatek, který si naúčtuje za půjčení knihovna(dle platných cen, uvedených ve Výpujčním řádu této knihovny). Za nevyzvednutí knihy zaplatí čtenář sankční poplatek (viz Ceník).
 • 3.8 Odnášení knih, časopisů či jiných materiálů z knihovny bez příslušných zápisů o jejich půjčení se pokládá za krádež. Knihovník má právo požadovat předložení příručního zavazadla.
 • 3.9 Každý čtenář je povinnen:
  • Zacházet s vypůjčenými knihami pečlivě,šetrně,neznehodnocovat je poznámkami, podtrháváním nebo vytrháváním listů.
  • Oznámit neprodleně knihovníkovi změnu osobních údajů.
  • Ve všech prostorách knihovny zachovávat klid, čistotu, pořádek a dodržovat zákaz kouření.

Do knihovny nemají přístup a mohou z ní být vykázány osoby v podnapilém stavu, osoby chovající se nepřístojně a takoví návštěvníci, kteří nedodržují hygienické předpisy.

4. Poplatky, náhrady, upomínky

 • 4.1 Uživatel je povinnen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, proto by si měl před převzetím výpujčky dokument prohlédnout a zjištěné závady nahlásit knihovníkovi. Jinak nese odpovědnost za všechny závady zjištěné při vrácení a je povinnen je uhradit.
 • 4.2 Ztrátu a poškození musí čtenář ihned oznámit.
  • Náhradou může být: Stejný titul
  • Při ztrátě některé části vícesvazkového díla je nutné dát náhradou stejné vydání příslušné části nebo zaplatit náhradu celého vícesvazkového díla
  • Příslušná finanční částka včetně sankčního poplatku
  • Knihovna má právo požadovat plnou výši za zhotovení kopie
  • Způsob úhrady určí knihovník individuelně.
 • 4.3 Čtenář, který nedodrží výpujční lhůtu, zaplatí upomínací poplatek. U knih žádaných jinými čtenáři má knihovník právo zkrátit interval mezi jednotlivými upomínkami. Pokud bude čtenář upomenut doporučeným dopisem (4. upomínka) a nebude na něj reagovat, budou knihy vymáhány právní cestou.
 • 4.4 Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

5. Internet v knihovně

 • 5.1 Podmínky provozu:
  • Předložení čtenářského průkazu
  • Jednorázové využití bez čtenářského průkazu

Povinnost předložit občanský průkaz, pokud návštěník není čtenářem knihovny
Zaplacení poplatku stanoveného Knihovním řádem (viz Ceník)

 • 5.2 Další služby
  • Možnost objednat si internet předem a telefonicky
  • Možnost  vytisknout informace a soubory získané při práci s internetem( viz Ceník)
  • Provozní řád Internetu pro veřejnost je samostatnou přílohou tohoto Knihovního řádu.

6. Reprografické a jiné kopírovací služby

 • 6.1 Knihovna může podle povahy dokumentu jeho půjčení nahradit kopií.
 • 6.2 Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, nebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb.Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
 • 6.3 Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 • 6.4 Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí.Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla tato kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

7. Závěrečná ustanovení

 • 7.1 Veškeré připomínky, stížnosti a podněty, týkající se služeb knihovny, má uživatel právo sdělit pracovníkovi knihovny nebo knihovně nadřízenému orgánu (Město Podivín), jmenovitě tajemníkovi Městského úřadu (ústně nebo písemně). Stížnosti jsou vyřizovány podle platných předpisů.
 • 7.2 Výjimky z ustanovení tohoto řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny. Podle aktuální potřeby vydává Městská knihovna v Podivíně dodatky k tomuto Knihovnímu řádu.
 • 7.3 Knihovní řád je volně přístupný čtenářům v prostorách knihovny, poplatky jsou vyvěšeny na viditelném místě.
 • 7.4 Tento Knihovní řád platí od 1. 11. 2002 na dobu neurčitou.

8. Přílohy Knihovního řádu

Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy:

 • 8.1 Provozní řád Internetu pro veřejnost ( příloha č. 1)
 • 8.2 Ceník poplatků Městské knihovny v Podivíně ( příloha č. 2 )


V Podivíně dne 23.10.2002

Zástupce schvaluiícího orgánu:
Stanislav Machovský, starosta

Knihovna

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
oblačno 26 °C 13 °C
středa 26. 6. zataženo 26/14 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 27/17 °C
pátek 28. 6. déšť 20/16 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Svatý Ivan bývá plačtivý pán.

Užitečné odkazy